Programme

Wednesday
Thursday
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
Sál 1
Sál 1
Nový Erasmus (TCA)
09:00 - 09:50
Nový Erasmus (TCA)

EWP a česká realita (TCA)
10:00 - 10:50
EWP a česká realita (TCA)

  Lukáš Pospíšil, vedoucí Oddělení mezinárodních vztahů, Česká zemědělská univerzita v Praze
  Michaela Menšíková, Institucionální koordinátorka Erasmus+, Mendelova univerzita v Brně
  Linda Filáčková, zástupkyně vedoucí Oddělení zahraničních styků, Vysoká škola ekonomická
  Kamila Danihelková, vedoucí Centra mezinárodní spolupráce, Ostravská univerzita

Erasmus Without Paper (EWP) je původní iniciativou EUF za podpory EK mající za snahu digitalizaci procesů spjatých s administrací mobilit programu Erasmus. Velká ambice změnit zaběhlé procesy přináší mnoho otázek a postoje národních agentur i jednotlivých univerzit se liší. Zástupci 5 univerzit (ČZU, MENDELU, OSU, VŠCHT a VŠE) reprezentující 3 různá IT řešení představí formou moderované diskuze úskalí i přínosy implementace API EWP do systémů jimi využívaných. Každá změna přináší komplikace, které je třeba pojmenovat a ukázat i bolavá místa projektu od nekodifikovaných měnících se API, přes adrenalinovou spolupráci s dodavateli v podobě externích firem, po výzvy programování do existujících (nadstaveb) funkčních systémů. EWP mimo Dashboard není o zvládnutí prvního kroku, naopak postupující etapy projektu přináší další rizika i očekávání. Hlavní otázka tak zní, vyplatí se to?

10:50 - 11:40

How to evaluate agreements for the new Erasmus programme? (TCA) (ONLINE)
11:40 - 12:30
How to evaluate agreements for the new Erasmus programme? (TCA) (ONLINE)

  Paul Leys, Policy expert, Ghent University

Agreements in the new Erasmus programme will be digital. However before digitally renewing an existing Erasmus agreement it is recommended to evaluate the quality of the past cooperation. Many institutions are looking for innovative ways for such assessment. At Ghent University we developed a tool - eQuATIC - for the assessment for existing partnerships. The tool is available for interested institutions supporting you to make data-informed decisions about your existing partnerships.

Producing and using grade distribution tables ('Egracons') for grade conversion: a pragmatic approach (TCA) (ONLINE)
12:40 - 13:30
Producing and using grade distribution tables ('Egracons') for grade conversion: a pragmatic approach (TCA) (ONLINE)

  Frederik De Decker, Head of Office, Ghent University

Producing and using grade distribution tables ('Egracons') for grade conversion: a pragmatic approach

Sál 2
Sál 2
How not to seem like a grandparent trying to look cool #instagram #community #nofilter
09:00 - 09:50
How not to seem like a grandparent trying to look cool #instagram #community #nofilter

  Violeta Osouchova, Head of Division for Strategy and International Marketing, Masarykova univerzita
  Erin Anna Smith, Coordinator for PR of Mobility, Masaryk University
  Péter Árvai, Deputy director, University of Pécs
  Jakub Motyčka, Manager for marketing, Masaryk University

Imagine having a community that creates content for you, since, frankly, we are all too old to know how all this stuff works. We’ll show you different approaches of Masaryk University and the University of Pécs to community building, based on honesty, organic engagement and not shoving our selling points in the face of the people wanting to have fun, because, in the end, they will do it by themselves.

ESN CZ a internacionalizace
10:00 - 10:50
ESN CZ a internacionalizace

  Simona Zemanová, Education Officer, Erasmus Student Network Czech Republic
  Adéla Smejkalová, President, Erasmus Student Network Czech Republic

Jaká je role ESN na českých univerzitách a jak přispívá k internacionalizaci? Jak se může tato úloha proměnit s příchodem nové fáze programu Erasmus? Kam až ESN svými aktivitami dosáhne a co svým dobrovolníkům a zahraničním studentům přináší? Pojďme se blíže podívat na to, jak ESN v České republice funguje a jak nahlíží na otázky mobility a internacionalizace; co si z členství v ESN CZ studenti odnáší a jak mohou tuto zkušenost dále sdílet s budoucími generacemi.

10:50 - 11:40

Centralizované aktivity v novém programu
11:40 - 12:30
Centralizované aktivity v novém programu

Centralizované aktivity v novém programu
11:40 - 12:30
Centralizované aktivity v novém programu

Centralizované aktivity v novém programu
11:40 - 12:30
Centralizované aktivity v novém programu

Virtuální mobilita a digitalizace programu Erasmus z pohledu studentské organizace
12:40 - 13:30
Virtuální mobilita a digitalizace programu Erasmus z pohledu studentské organizace

  Adéla Smejkalová, President, Erasmus Student Network Czech Republic
  Simona Zemanová, Education Officer, Erasmus Student Network Czech Republic

Session zaměřená na možnosti virtuální mobility a podpory mezinárodních studentů online očima Erasmus Student Network, jedné z největších studentských organizací v Evropě. Jak se ESN připravuje na nové programové období a jakým způsobem je zapojeno do jeho vývoje? Jak by mohla probíhat integrace studentů na krátkodobých výjezdech či virtuálních mobilitách? Rádi se s vámi podělíme o naši zkušenost s online podporou studentů během nouzového stavu a přizpůsobení naší činnosti vzhledem ke Covid-19. Dále si povíme o zapojení ESN v rámci projektů digitalizace jako je Erasmus+ App, Online Learning Agreement, Erasmus Without Paper či Inclusive Mobility.

Sál 3
Sál 3
Národní zpráva z výzkumu zahraničních studentů
09:00 - 09:50
Národní zpráva z výzkumu zahraničních studentů

Realita interakce studentů - jak posílit interkulturní kontakt na univerzitách
10:00 - 10:50
Realita interakce studentů - jak posílit interkulturní kontakt na univerzitách

  Mikuláš Josek, Specialista internacionalizace, Česká zemědělská univerzita v Praze
  0, 0, 0
  0, 0, 0
  0, 0, 0

Zvyšování počtu přijíždějících zahraničních studentů nevede automaticky ke zvyšování interkulturního kontaktu. Je naprosto přirozené, že domácí studenti snadněji navazují přátelství s jinými domácími studenty a stejně tak zahraniční studenti se zahraničními studenty. Pokud chce vysoká škola zvýšit míru interkulturního kontaktu a využít tak více potenciálu, který interkulturní výměna nabízí, musí interkulturní kontakt cíleně podporovat. Buddy program a na něj navázané studentské organizace zaměřující se na integraci cizinců do univerzitního života jsou obecně vnímány jako služba poskytovaná zahraničním studentům. Zdá se, že z Buddy programu však získávají více domácí studenti než samotní zahraniční studenti. Domácí studenti ho hodnotí více pozitivně. Vnímají, že prostřednictvím této dobrovolné činnosti procvičují více své znalosti cizích jazyků, navazují více přátel mezi zahraničními studenty a rozumí lépe odlišným kulturám a zvykům. Zahraniční studenti si ve zpětné vazbě na Buddy program mnohdy stěžují na nedostatečnou komunikace místních studentů, vnímají jazykové, sociální i kulturní obohacení spíše rezervovaně a hodnotí Buddy program jako součást všech služeb přijímající vysoké školy (např. ve spojení se zajištěním ubytováním, s programem orientačního týdne či s kvalitou aktivit mezinárodního studentského klubu). Výstupy interkulturní komunikace mezi univerzitními studenty jsou tedy možná jiné, než by se na první pohled zdálo. Tato session čerpající z výsledků dotazníkového šetření mezi domácími (9454) a zahraničními studenty (11868) a z dat aplikace Broaddy používané na více než 30 vysokých školách po celé Evropě poukáže na možnosti budování vnitřních kapacit domácích studentů vysokých škol prostřednictvím zvýšení interkulturního kontaktu. Budou představeny konkrétní cíle a opatření pro zvýšení interkulturního kontaktu jak u domácích studentů, tak zahraničních studentů. U obou těchto skupin je totiž vlivem odlišného kontextu potřeba soustředit cíle a opatření na odlišné aspekty. Navržená opatření by měla vést nejen ke zvýšení interkulturního kontaktu ale i zvýšení počtu studentských mobilit a zlepšení adaptace zahraničních studentů.

10:50 - 11:40

Akulturace, multikulturní efektivnost a možnosti interkulturní přípravy studentů VŠ na studijní a pracovní mobilitu: prezentace výsledků čtyř výzkumů
11:40 - 12:30
Akulturace, multikulturní efektivnost a možnosti interkulturní přípravy studentů VŠ na studijní a pracovní mobilitu: prezentace výsledků čtyř výzkumů

  Marie Červenková, odborná asistentka, Masarykova Univerzita
  Daniela Olejárová, doktorandka, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie
  Hana Delalande, asistentka a doktorandka, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra francouzského jazyka a literaturyKatedra francouzského jazyka a literatury

S mezikulturní komunikací se v univerzitním kontextu setkáváme stále častěji. Nakolik jsou však studenti vysokých škol připraveni zvládat procesy spojené s akulturaci v jiném kulturním prostředí? V rámci příspěvku budou prezentovány výsledky čtyř studií realizovaných výzkumnicemi z různých pracovišť Masarykovy univerzity. Výsledky výzkumu potvrzují důležitost mezikulturní zkušenosti na rozvoj některých klíčových dimenzí multikulturní efektivnosti, a to především kulturní empatie a otevřenosti. Budou prezentovány také hlavní etapy, klíčové výzvy a faktory, které studentům pomáhají zvládat zahraniční pobyty. V další části stručně představíme výsledky analýzy potřeb studentů ekonomických studijních programů (účastníků studijní nebo pracovní mobility ve frankofonních zemích), která umožnila identifikovat problematické situace a mezikulturní rozdíly na zahraniční univerzitě nebo v mezinárodním pracovním prostředí. Součástí příspěvku bude také diskuze a reflexe nad možnostmi rozvíjení interkulturních komunikačních kompetencí v rámci přípravy na mobilitu.

“V bezprecedentní situaci”: Postižení v krizi a ve virtuálním světě - jak/proč na ně (ne)zapomenout
12:40 - 13:30
“V bezprecedentní situaci”: Postižení v krizi a ve virtuálním světě - jak/proč na ně (ne)zapomenout

  Tomáš Varga, koordinátor mobilit pro studenty se specifickými nároky, Masarykova univerzita
  Lenka Tóthová, koordinátorka individuální jazykové výuky pro studenty prezenčního studia, Masarykova univerzita
  Boris Janča, tajemník Střediska Teiresiás, Masarykova univerzita

V krizových situacích se univerzity jako další instituce intuitivně soustředí na majoritu a nastavení bazálního fungování agend v netypické situaci, přičemž potřeby minorit ustupují do pozadí ještě více než obvykle. Nelze však ale tvrdit, že má-li v krizovém stavu speciální nároky “takřka každý student,” budou spolu s novými potřebami majority naplněny specifické potřeby plynoucí např. už z dříve existujícího zdravotního postižení. Pojmenování situace jako bezprecedentní nesmí být použito jako výmluva pro opomíjení potřeb osob s postižením, neboť specifické situace kladou naopak ještě větší nároky na zpřístupňování a poskytovaný servis. Pokrytí nároků např. osob se smyslovým postižením přitom obecně vede také ke zlepšení situace majority. Tento stav však zároveň umožňuje ukázat, co za běžných okolností skutečně funguje a kde mají instituce rezervy. Příspěvek rekapituluje a zobecňuje zkušenosti z jarního semestru 2020 na Masarykově univerzitě při zajišťování univerzálního designu, individuálního servisu studentům s postižením včetně studentů zahraničních nebo v zahraničí v krizových situacích studujících a poznatky plynoucí z neplánované realizace velkého množství výuky ve virtuálním prostředí s možností zobecnění na širokou škálu situací.

Lab A
Lab A
„TOwards BEtter INternationalization“, program Ostravské univerzity na podporu mezinárodní spolupráce
09:00 - 09:50
„TOwards BEtter INternationalization“, program Ostravské univerzity na podporu mezinárodní spolupráce

  Kamila Danihelková, vedoucí CMS, Ostravská univerzita

Významným příspěvkem k budování vnitřních kapacit pro rozvoj internacionalizace na OU je program ToBeIn. Po 4 letech fungování lze zhodnotit jeho výsledky a dopady. Program pro akademické pracovníky OU byl připraven rektorátním oddělením Centrum mezinárodní spolupráce (dále jen „CMS“) a poprvé spuštěn v roce 2016, tedy rok po vzniku samostatného oddělení. Program je zaměřen na podporu dlouhodobé koncepční práce akademiků v oblasti mezinárodní spolupráce a rozvoje internacionalizačních aktivit. V souladu s pravidly čerpání příspěvku MŠMT podporuje zejména tyto aktivity: výjezdy akademiků k navázání nových partnerství vedoucích k výměně studentů, internacionalizace doma: podpora zahraničních hostujících profesorů OU, příprava/inovace společných studijních programů, příprava a realizace faculty-led programmes, aktivity vyplývající ze členství OU v sítích univerzit, aktivity související s plněním třetí role OU v mezinárodním prostředí, příprava mezinárodní letní školy. Program ToBeIn postoupil do užší nominace Cen DZS 2019 v kategorii Study in za počin v oblasti internacionalizace vysokých škol. Prezentace se zaměří na konkrétní aspekty implementace: řízení, administrace, financování, dosažené výsledky, ukázky konkrétních podpořených projektů (mobility studentů v programu VIA, faculty-led program, …).

Strategic Partnerships and EUA
10:00 - 10:50
Strategic Partnerships and EUA

  Dalibor Mikulas, Head of International Relations Office, Palacky University Olomouc
  Selma Porobic, European Universities, Project Coordinator, Palacky University Olomouc
  KEES KOUWENAAR, AURORA Secretary-General, Aurora Universities Network
  Martin Kudlacek, Vice-Rector for International Relations, Palacky University Olomouc

Recent, national and international evaluations have suggested that Palacky University Olomouc should continue with the strategic partnerships for international cooperation to enhance the long-term regional growth. Joining a European University Alliance is an expression of the continued striving to internationalise and to carry out comprehensive cooperation across Europe and beyond while aiming at reaching education and research excellence.

10:50 - 11:40

Virtuální mobilita - výzvy a příležitosti. Přínosy plynoucí z partnerství v evropské univerzitní alianci 4EU+.
11:40 - 12:30
Virtuální mobilita - výzvy a příležitosti. Přínosy plynoucí z partnerství v evropské univerzitní alianci 4EU+.

Virtuální mobilita - výzvy a příležitosti. Přínosy plynoucí z partnerství v evropské univerzitní alianci 4EU+.
11:40 - 12:30
Virtuální mobilita - výzvy a příležitosti. Přínosy plynoucí z partnerství v evropské univerzitní alianci 4EU+.

Virtuální mobilita - výzvy a příležitosti. Přínosy plynoucí z partnerství v evropské univerzitní alianci 4EU+.
11:40 - 12:30
Virtuální mobilita - výzvy a příležitosti. Přínosy plynoucí z partnerství v evropské univerzitní alianci 4EU+.

Virtuální mobilita - výzvy a příležitosti. Přínosy plynoucí z partnerství v evropské univerzitní alianci 4EU+.
11:40 - 12:30
Virtuální mobilita - výzvy a příležitosti. Přínosy plynoucí z partnerství v evropské univerzitní alianci 4EU+.

Virtuální mobilita - výzvy a příležitosti. Přínosy plynoucí z partnerství v evropské univerzitní alianci 4EU+.
11:40 - 12:30
Virtuální mobilita - výzvy a příležitosti. Přínosy plynoucí z partnerství v evropské univerzitní alianci 4EU+.

  Milena Králíčková, Prorektorka pro studijní záležitosti, Univerzita Karlova

Nemožnost prezenční výuky v rámci celého evropského vysokoškolského prostoru přinesla kromě potíží i řady příležitostí. V rámci evropské univerzitní aliance 4EU+ jsme na jaře 2020 plánovali sérii prezenčních setkání, která měla být věnována jak akademické spolupráci a obsahu nových společně vytvářených vzdělávacích aktivit, tak setkávání administrativního aparátu, který paralelně s akademiky připravuje rámec pro nové vzdělávací aktivity. Realizace těchto setkání v on-line prostoru zároveň se 100% distanční výukou na všech šesti 4EU+ partnerských univerzitách vedla k významnému posunu v přípravě virtuálních mobilit. Tyto mobility vyžadují různou administrativní podporu v závislosti na rozsahu a významu pro konkrétní studijní plány našich studentů, přičemž jedním z klíčových faktorů je získávání ECTS kreditů. Třetím významným procesem spolupráce v oblasti virtuální mobility je otázka IT „platformy“ pro tuto mobilitu. V rámci 4EU+ jsou všechny tři výše zmíněné oblasti řešeny paralelně, což má své výhody i nevýhody, nicméně již nyní je jasné, že tyto aktivity budou mít významný přínos pro celou řadu i dalších oblastí jako je např. podpora akademických pracovníků v oblasti didaktiky a pedagogiky distančního vzdělávání apod.

Slasti a strasti mezinárodních konsorcií
12:40 - 13:30
Slasti a strasti mezinárodních konsorcií

  Violeta Osouchová, Vedoucí oddělení pro strategii a mezinárodní marketing, Masarykova univerzita
  doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D., prorektor pro internacionalizaci, Masarykova univerzita
  PhDr. Jan Pavlík, ředitel, Masarykova univerzita

Aliance EDUC spojuje šest evropských univerzit z pěti zemí, každou s odlišným přístupem k práci, hierarchii, vzdělávání i administrativě. V tomto workshopu se podrobně podíváme na naše společné snažení v rámci EDUCu a najdeme styčné i třecí plochy v našich systémech, díky kterým může konsorcium těžit z diverzity (a kvůli kterým nám hrůzou vstávají vlasy na hlavě). Jinými slovy, zmapujte si spolu s námi terén – problémům se tím sice nevyhnete, ale alespoň nebudete překvapeni.

Lab B
Lab B
Embedding Intercultural Learning into Online Programs (ONLINE)
09:00 - 09:50
Embedding Intercultural Learning into Online Programs (ONLINE)

  Tara Harvey, Founder / Chief Intercultural Educator, True North Intercultural LLC
  Jana Ter-Akopow Čemusová, Director and ICL Lecturer, EUSA Academic Internships
  Almendra Staffa-Healey, Madrid Director, EUSA Academic Internships

In this session, we will discuss how IROs or academics could facilitate intercultural learning for incoming and outgoing students, exploring several ways in which it can be integrated into virtual study abroad, internships, and courses. Presenters will share examples and practical tips from their own diverse experiences incorporating intercultural learning into a variety of online programs. Participants will leave with a number of resources and concrete ideas they can use to help students make the most of intercultural experiences even when they are virtual.

Enhancing student engagement and team collaboration in online international learning environments (ONLINE)
10:00 - 10:50
Enhancing student engagement and team collaboration in online international learning environments (ONLINE)

  Petra Key, Academic Director, CIEE Prague
  Reinout Klamer, Coordinator, Internationalisation Facility Management; COIL lecturer & researcher, The Hague University of Applied Sciences

The Covid-19 pandemic forced educators to transform physical classes into online environments, making it evident that online instruction and online tools can represent a relevant, functional and efficient component of any class and provide a valid form of international experience. Adherence to traditional means of instruction may, however, result in low student engagement and a feeling of isolation in learning, as opposed to collaborative learning. In our session we would like to focus on an effective use of a collaborative educational design in an international learning environment. We will share practical tips on incorporating student collaborative activities and methods fostering cultural and cross-cultural competencies, both in synchronous and asynchronous online environments. In addition, we will explore collaborative online international learning (COIL) practices through projects implemented at The Hague University and share best practices as well as tips to avoid the pitfalls that cross-cultural collaboration may entail. The purpose is not to replace mobility, but to offer alternative learning environments where students can engage with their peers in different countries and work collaboratively on shared projects, while developing skills essential for the 21st century such as flexibility, open-mindedness, navigation in a global environment and an efficient use of online tools.

10:50 - 11:40

Online komunikace ve virtuálních týmech
11:40 - 12:30
Online komunikace ve virtuálních týmech

  Jana Čepičková, ředitelka, akademický pracovník, Západočeská univerzta v Plzni
  0, 0, 0
  0, 0, 0
  0, 0, 0

V současném světě narůstá potřeba dovedností potřebných pro efektivní práci a komunikaci ve virtuálním prostředí. Cílem prezentace je sdílet praktické zkušenosti získané během realizace prvního pilotního online kurzu v rámci blended learning mobility studentů čtyř evropských univerzit. Komunikativní dovednosti ve virtuálním prostředí získané v průběhu osmi měsíčního kurzu výrazně přispěli k úspěšnému a hladkému průběhu závěrečného intenzivního týdne, který nemohl z důvodu mimořádných opatření po dobu nouzového stavu proběhnout prezenčně a byl převeden do plně virtuální podoby.

Funguje virtuální výuka a je online cestou pro mezinárodní mobilitu?
12:40 - 13:30
Funguje virtuální výuka a je online cestou pro mezinárodní mobilitu?

  Jiri Panek, odborný asistent, Univerzita Palackého v Olomouci
  Vít Pászto, odborný asistent, Moravská Vysoká Škola Olomouc, o.p.s
  0, 0, 0
  0, 0, 0

Některé projekty strategických partnerství (KA 203) plánovaly virtuální mobility, některé k nim byly donuceny okolnostmi. Prezentace přinese zkušenosti ze dvou projektů a porovná, jak se s touto situací vypořádaly. Prvním příkladem je projekt Spationomy 2.0: Spatial and economic science in higher education – addressing the playful potential of simulation games, který si více zakladá na virtuální spolupráci, a přesto byl po proběhnuvší virtuální části pro letošní rok odložen. Druhým projektem je EduChange: Making knowledge together - addressing climate change through innovative place based education and blended learning, který naopak staví na terénních exkurzích a pro letošní rok využil virtuální reality pro realizaci terénní části projektu. Prezentace staví na ukázkách reálných příkladů z obou projektů, včetně evaluace studentů a hodnocení použitelnosti jednotlivých přístupů. Jedná se o kriticky-realistický pohled na fungování virtuálních mobilit, jejich výhody, ale také nevýhody. Budeme klást důraz na praktické zkušenosti s online kurzy a také na reálné dopady nuceného přechodu do virtuálního světa. Během příspěvku si budou moci účastníci vyzkoušet doslova na vlastní oči pomocí virtuální reality, jak vypadaly exkurze v Norsku a jak se dá s prakticky a low-cost vést výuka v “zahraničí.”

Lab C
Lab C
Krizový management a péče o americké stipendisty v Komisi J. W. Fulbrighta
09:00 - 09:50
Krizový management a péče o americké stipendisty v Komisi J. W. Fulbrighta

  Kristýna Džmuráňová, Program Officer, Komise J. W. Fulbrighta

Komise J.W. Fulbrighta podporuje vzájemné porozumění mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými prostřednictvím vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Na různé typy stipendijních programů do České republiky každoročně přijíždí cca 50 Američanů a cca 50 Čechů vyjíždí opačným směrem do USA. Zástupkyně Fulbrightovy komise během prezentace představí strategii krizové komunikace, která zahrnuje přípravou stipendistů na různé typy situací během úvodního setkání, pohotovostní kartičky, jasný komunikační plán při pohotovostních situacích a spolupráci s dalšími experty. Druhá část workshopu bude zaměřena na praktické řešení reálných situací - individuálních i skupinových. Účastníci budou mít prostor pro sdílení příkladů dobré praxe i poučení ze situací, které byly nové nebo extrémně náročné. Závěrečná diskuze bude věnována tématu psychohygieny a zvládání krizových situací v dlouhodobém horizontu.

Fostering international alumni relations through national initiatives
10:00 - 10:50
Fostering international alumni relations through national initiatives

  To be decided -, -, Centre for International Cooperation in Education
  TBD, TBD, DAAD IP Prague
  Athénaïs Surreau, Head of Campus France in Czech Republic, Institut Français in Prague
  French alumni? TBD, , France Alumni

This session will present examples of French and German national alumni programmes as a useful tool to leverage connections established through international student communities followed by an introduction of the new Czech Republic Alumni national programme. By sharing the best practice on attraction and use of strategic company partnerships in combination with engaging international student alumni communities, the session will help schools understand why it is good to cooperate on a national level and what is the role of higher education institutions in such programmes.

10:50 - 11:40

Programy českých vysokých škol pro zahraniční absolventy
11:40 - 12:30
Programy českých vysokých škol pro zahraniční absolventy

The Importance of Innovative Alumni Relations in Internationalisation of Higher Education
12:40 - 13:30
The Importance of Innovative Alumni Relations in Internationalisation of Higher Education

  Johana Canda Fiserova, Head of International Alumni Engagement, King's College London
  0, 0, 0
  0, 0, 0
  0, 0, 0

An absence of a successful alumni relations engagement programme is detrimental to your institution as the costs of undervaluing graduates’ contributions in the current climate are becoming much clearer. Whether your institution has an alumni relations engagement programme or not, this session will address the needs of having one and provide insight into successful and practical methods as well as benefits of effective alumni relations which extend beyond fundraising. You will find out how alumni can contribute to a wide range of programmes that can add value to your institution’s international efforts in meaningful and innovative ways.

For more information please contact us at czeducon@dzs.cz or +420 221 850 100. 

You can visit us at Na Poříčí 1035/4, Prague 1. 

POŘADATEL:
Dům zahraniční spolupráce, czeducon@dzs.cz